Werken bij WsWoensdrecht?
Woningstichting Woensdrecht is een kleine, ondernemende corporatie die woondiensten levert in de gemeente Woensdrecht. Daarbij gaat extra aandacht uit naar de lagere inkomensgroepen en bijzondere doelgroepen.

De ongeveer 1150 woningen, 100 parkeerplaatsen en 6000 m2 bedrijfsruimte in ons bezit worden verhuurd en beheerd door een team van 15 medewerkers. Door de schaal van onze organisatie staan wij dicht bij onze huurders en kunnen wij slagvaardig optreden.

Op dit moment is er een vacature voor onze Raad van Toezicht:
lid RvT 2020 bouwkundig profiel

(klik op de afbeelding voor een PDF-bestand met alle informatie)

U kunt altijd een open sollicitatie sturen naar info@wswoensdrecht.nl.

Vermeld bij een open sollicitatie minimaal welke (soort) functie u zoekt.
Meer informatie over ons is te vinden op deze website via de knop “over ons”.

 

Woningstichting Woensdrecht is een woningcorporatie met circa 1150 woningen en diverse bedrijfsruimten in bezit en beheer in de gemeente Woensdrecht. In verband met het reglementair aftreden van één van de leden van de Raad van Toezicht zijn wij per september 2020 op zoek naar een

 

Lid Raad van Toezicht

Kwaliteitsprofiel Juridisch

Taak

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie en staat de directeur met raad en advies bij.

De raad bestaat uit vijf leden. Zij vergaderen minimaal zeven keer per jaar. Daarnaast worden regionale en landelijke bijeenkomsten bijgewoond. De leden worden benoemd op basis van een kwaliteitsprofiel en ontvangen een vaste onkostenvergoeding. De initiële zittingsperiode is vier jaar waarna herbenoeming plaats kan vinden, de maximale zittingsperiode is acht jaar.

 

Profiel

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij onder andere:

  • aantoonbare interesse heeft in de maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder op volkshuisvestelijk gebied;
  • affiniteit heeft met de missie en doelstellingen van de woningstichting, die onderschrijft en het vermogen heeft om die te bewaken;
  • een helikopterview en analytisch vermogen heeft gericht op hoofdlijnen, alsmede een zelfstandige en kritische oordeelsvorming;
  • het vermogen heeft om in teamverband toezicht uit te oefenen;
  • integer, verantwoordelijk en onafhankelijk is;
  • bij voorkeur woonachtig is in de gemeente Woensdrecht;
  • gezien het kwaliteitsprofiel voor deze vacature een gedegen juridische kennis van de woningwet en de spelregels die worden afgesproken met derden, waarbij het met name gaat om het voorzien van valkuilen in omvangrijke dan wel strategische (samenwerkings-)contracten.

Gevraagd wordt:

  • kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en eventueel procesrecht;
  • ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
  • gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

 

Informatie

Nadere inlichtingen over de functie en werkzaamheden zijn te verkrijgen bij de heer B.C.C. Melis, voorzitter van de Raad van Toezicht, telefoonnummer 06-23366270.

 

Reactie

Uw motivatie en bijbehorend C.V. ontvangen wij graag vóór 16 maart 2020 op het volgende

e-mailadres: c.van.poppelen@wswoensdrecht.nl. De oriënterende gesprekken zullen in week 13 plaatsvinden. Wij streven naar afronding in juni 2020.

 


WsWoensdrecht