Visitatie
Visitatietraject 2018

Een visitatie beoordeelt het maatschappelijk presteren van corporaties. Naast de wettelijke verplichting, vinden wij het belangrijk om onze maatschappelijke meerwaarde aan te tonen door een visitatiecommissie kritisch te laten kijken naar ons functioneren en onze prestaties.

Hoe verloopt een visitatie?
Wij hebben bureau Raeflex de opdracht gegeven de visitatie uit te voeren. Stapsgewijs gebeurt het volgende:

  • Wij leveren de visitatiecommissie diverse documenten van de afgelopen jaren aan. Zoals jaarverslagen, huurbeleid, convenanten die zijn afgesproken, rapportages, etc. De commissie bekijkt dit allemaal.
  • Ook wil de commissie een beeld krijgen van ons bezit. Daarom organiseren we een rondleiding langs een aantal van onze complexen.
  • Vervolgens gaat de commissie in gesprek met wethouders en ambtenaren van de gemeentes, onze huurdersbelangenvereniging HBWW en zorg- en welzijnsinstellingen met wie wij samenwerken. De commissie vraagt aan onze partners wat zij vinden van onze ambities en prestaties.
  • Daarnaast spreekt de commissie met de directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht en onze managementteamleden.

Zo vormt de visitatiecommissie zich een breed beeld over hoe wij maatschappelijk functioneren en presteren. De commissie legt dit vast in het visitatierapport dat wij in augustus verwachten. Vervolgens gaan wij aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport.


WsWoensdrecht