Prestatieafspraken ondertekend
De gemeente Woensdrecht, Woningstichting Woensdrecht, Stadlander en de lokale huurdersbelangenverenigingen hebben op maandag 3 juni de meerjarige prestatieafspraken 2024-2028 ondertekend.

Met het zetten van de handtekeningen onder de meerjarige afspraken onderstrepen de partijen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het wonen en de leefbaarheid in de gemeente Woensdrecht.

Op de foto, van links naar rechts: Mw. Schober (voorzitter HBWW), dhr. Van Haaren (manager wonen Woningstichting Woensdrecht), dhr. Van der Beek (wethouder Sociaal Domein gemeente Woensdrecht), dhr. Schuurbiers (wethouder Volkshuisvesting en wonen), dhr. Van der Steen (directeur-bestuurder Stadlander) en dhr. Mooijman (voorzitter HBV Putte).

Ieder jaar maken de gemeente Woensdrecht, Woningstichting Woensdrecht, Stadlander, Huurdersbelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht en Huurdersbelangenvereniging Putte prestatieafspraken. Dit jaar zijn voor het eerst meerjarige prestatieafspraken opgesteld voor de periode 2024-2028.

Het voordeel van langjarige afspraken is dat het de samenwerking aan verschillende doelen efficiënter en gerichter maakt.

De Woensdrechtse Woonvisie 2021-2025, de Regionale Woondeal West-Brabant West en de Nationale Prestatieafspraken vormen de basis voor de Meerjarige Prestatieafspraken 2024-2028.

Er zijn afspraken gemaakt over zes thema’s:
beschikbaarheid, kwaliteit en verduurzaming van de woningvoorraad, betaalbaarheid, leefbaarheid, zorg en welzijn en circulariteit. Belangrijke speerpunten hierbij zijn het toevoegen van minimaal 125 sociale huurwoningen tot 2030, het formuleren en implementeren van een regionaal woonwagenverdeling/toewijzingsbeleid en het stimuleren van huurders om een bijdrage te leveren aan een natuurinclusieve en klimaatbestendige leefomgeving. Deze meerjarige afspraken worden jaarlijks omgezet in concrete acties in een uitvoeringsagenda voor het betreffende jaar (een zogeheten jaarschijf). Zo wordt de voortgang bewaakt en kunnen eventuele aanpassingen tijdig worden doorgevoerd.

Benieuwd naar de inhoud van de prestatieafspraken? Klik hier voor het document met de afspraken. Of bekijk ze via: www.woensdrecht.nl/wonen

Reacties van de ondertekenaars:

Wethouder Rainier Schuurbiers (Wonen): “Met deze prestatieafspraken kunnen we gezamenlijk inspelen op de huidige en toekomstige woonbehoeften van onze inwoners. Het biedt duidelijkheid en richting voor alle betrokken partijen en geeft ons de mogelijkheid om gericht te werken aan de doelen die we hebben gesteld in de Woonvisie en Woondeal.”

Wethouder Lars van der Beek (sociaal domein): “Betaalbaar wonen is belangrijk voor al onze inwoners. Deze afspraken laten zien dat alle partners zich hier samen voor inzetten. Dit gaat verder dan alleen ‘steen’, aantallen en beschikbaarheid. We hebben oog voor de mensen die er wonen. Het is belangrijk dat zij er een thuis vinden en dat de leefbaarheid rondom sociale huurwoningen op peil is.”

Marc van der Steen, bestuurder van Stadlander: “Samen met de gemeente Woensdrecht, Woningstichting Woensdrecht en de huurdersbelangenverenigingen bouwen we verder aan een passend thuis voor onze huurders. De afspraken gaan niet alleen over het toevoegen van nieuwe woningen, maar ook over het verbeteren van onze bestaande huurwoningen.

Zo houden we de woonlasten voor onze huurders betaalbaar. We investeren dus in duurzaamheid en beschikbaarheid van woningen en we hebben ook afspraken gemaakt over de ondersteuning van huurders in de gemeente die dat nodig hebben.”

Con Mol, directeur woningstichting Woensdrecht: “Met de meerjarige prestatieafspraken krijgt de sociale huisvesting een prominente plaats op de politieke agenda en is een gezamenlijke inspanning van alle partijen nodig om de ambities waar te maken. Wij zijn bereid deze uitdaging aan te gaan, met als centraal thema het realiseren van meer betaalbare huurwoningen.”

Huurderbelangen Vereniging Woningstichting Woensdrecht: “De lokale Prestatieafspraken dienen als richtlijn voor het toekomstig woonbeleid. Tijdens de vergaderingen hebben wij onze zorgen over de betaalbaarheid van sociale huurwoningen in deze economische tijden sterk benadrukt.

We hopen dat deze afspraken bijdragen aan een stabiele en betaalbare woonomgeving voor al onze huurders waaraan we als HBWW verantwoording aan zijn verschuldigd en wensen alle betrokken organisaties veel wijsheid toe bij de uitvoering ervan.”

Chris Mooijman, HBV Putte: “Als huurdersbelangenvereniging zetten we ons in voor de belangen van al onze huurders. We werken nauw samen met de gemeente Woensdrecht en woningcorporatie Stadlander. Het maken van deze prestatieafspraken was een intensief proces.

Elk jaar zullen we overleg voeren over de voortgang van deze prestatieafspraken. Hoewel we het niet altijd op alle onderdelen eens zijn, blijft de samenwerking constructief. Ons doel is altijd: opkomen voor de belangen van huurders in de gemeente Woensdrecht.”


WsWoensdrecht